Publiskojamā informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 58.panta prasībām

Pamatdarbības nozare komunālie pakalpojumi (ūdenssaimiecības pak. Garkalnē,
siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana),
pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšana
Juridiskā adrese,
kontaktinformācija
Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, tālr. 26616679, 67998645, info@garkalnesks.lv 
Līdzdalības atbilstība likuma1 prasībām un stratēģiskais mērķis Līdzdalība atbilst likuma prasībām, uzņēmuma stratēģija balstīta uz ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, efektīvu pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšanu un pieejamu, videi draudzīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu Garkalnes novada iedzīvotājiem
Kapitāla daļu
turētāja pārstāvis
Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītājs Aivars Laurs līdz 17.12.2019. Garkalnes novada domes
izpilddirektore Jeļena Toca no 18.12.2019.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas
rezultāts (1.1.a)
Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam
Atskaite par 2016.-2018. gada attīstības stratēģijas mērķu īstenošanas rezultātiem
Izmaksātās dividendes, EUR (1.1.b) NAV
 Gads20152016 2017 2018 2019 
Nodokļu maksājumu kopsumma, EUR (1.1.b)
228562
EUR
236234 EUR
234723
EUR
275660
EUR
280821
EUR
Saņemtais budžeta finansējums, EUR (1.1.c)  NAV
Kapitālsabiedrības apstiprināts, revidēts gada pārskats (1.2.b) 2015 2016 2017 2018 2019
Pamatkapitāla lielums un Garkalnes novada pašvaldības līdzdalības apmērs 742054 EUR, 100% Garkalnes novada Dome
Līdzdalības citās sabiedrībās (1.3.a) NAV
Organizatoriskā struktūra (1.3.b) Organizatoriskā struktūra
Saņemtie vai veiktie ziedojumi, EUR (1.3.c) NAV
Informācija par iepirkumiem (1.3.d) Informācija pieejama www.garkalnesks.lv sadaļā PUBLISKIE IEPIRKUMI Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā
Informācija par aktuālajiem tarifiem Informācija ir pieejama sadaļā PAKALPOJUMI
Pretkorupcijas plāns (1.3.e) Pretkorupcijas plāns 2019.-2021.gadam
Statūti (1.3.f) Statūti
Valdes nolikums, kas regulē tās darbību (1.3.g) Nolikums*
Informācija par valdes locekli (1.3.h) Valdes locekļa Harija Lieljura pilnvaru termiņš noteikts līdz 2024.gada 14.martam.
Valdes locekļa atalgojums, saskaņā ar 2013.gada 29.jūlija lēmumu, noteikts EUR 1916,61 apmērā.
Informācija par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) skatīt zemāk
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes atalgojumu (1.3.j) Atalgojuma politika
Ziedošanas stratēģija un kārtība (1.3.k) Sabiedrība neveic ziedojumus
Ziņas, ka pašvaldība paredzējusi
izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā
NAV
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības
reorganizāciju vai pārveidi
NAV

1Valsts pārvaldes iekārtas likums, 88.panta 1.daļa

* izstrādes stadijā, tiks publicēts nekavējoties pēc apstiprināšanas


Paziņojumi par dalībnieku sapulcēm (1.3.i)

1. paziņojums (publicēts 03.02.2020.) PSIA “Garkalnes Komunālserviss” valdes loceklis Harijs Lieljuris, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.pantam sasauc un atbilstoši 58.panta 1.daļas 3.punktam publisko informāciju par kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 17.februārī Garkalnes novada domes telpās, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, plkst. 10:00.

Sapulcē plānots izskatīt jautājumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu, kā arī valdes priekšlikumu pārskata gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.

2.paziņojums (publicēts 11.05.2020.) PSIA “Garkalnes Komunālserviss” valdes loceklis Harijs Lieljuris, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likuma) 73.pantam sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 25.maijā Garkalnes novada domes telpās, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, plkst. 11:00.

Sapulcē plānots iekļaut jautājumu Par kapitālsabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2023. gadam apstiprināšanu un 2020. gada I ceturkšņa budžeta izpildi un kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem.

3.paziņojums (publicēts 26.08.2020.) PSIA “Garkalnes Komunālserviss” valdes loceklis Harijs Lieljuris, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likuma) 73.pantam sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 10.septembrī Garkalnes novada domes telpās, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, plkst. 10:00.

Sapulcē, saskaņā ar Komerclikuma 145.panta otro daļu un 176.panta pirmo daļu, kā arī Pārvaldības likuma 66.panta 1.daļas 5.punktu un 8.punktu plānots izskatīt jautājumu par PSIA “Garkalnes Komunālserviss” revidenta iecelšanu un atlīdzības apmēru revidentam.

 .